Ins en outs premiekorting oudere werknemer

Oudere werknemers in dienst nemen of houden loont! Sinds 1 januari gelden er nieuwe regels die het aannemen van oudere werknemers stimuleren.

De premievrijstelling is vervangen door een premiekorting. De werking zetten we voor u uiteen.

Tot eind vorig jaar gold dat u recht had op vrijstelling van de basispremie WAO/WIA voor oudere werknemers die:
• 50 jaar of ouder zijn op het moment dat ze bij u in dienst treden;
• op 1 januari 2008 bij u in dienst zijn en 54½ jaar of ouder zijn.

Sinds begin van dit jaar is de premievrijstelling voor oudere werknemers vervangen door de premiekorting voor oudere werknemers. Onder de nieuwe regeling kunt u meer korting krijgen, maar de voorwaarden zijn aangescherpt. U heeft recht op premiekorting als u:
• een uitkeringsgerechtigde in dienst neemt die 50 jaar of ouder is;
• een werknemer van 62 jaar of ouder in dienst heeft.

Uitkeringsgerechtigde
U kunt gedurende drie jaar een premiekorting van € 6.500 per jaar toepassen als u een werknemer in dienst neemt die 50 jaar of ouder is en die direct vóór indiensttreding een uitkering kreeg. Hierbij maakt het niet uit hoelang de werknemer de uitkering heeft gehad. Wel is belangrijk dat het dienstverband ten minste 36 uur per week is. Als uw werknemer minder werkt, moet u de korting evenredig verlagen (zie hierna). U kunt de premiekorting van € 6.500 toepassen zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal drie jaar.

Uitkering

Wilt u deze premiekorting toepassen, dan moet u wel kunnen bewijzen dat de werknemer vóór indiensttreding een werkloosheidsuitkering (WW, wachtgeld), een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wajong, Waz, Wamil) of een bijstandsuitkering (WWB, WIK, IOAW, IOAZ) kreeg. Uw werknemer kan daarvoor een verklaring bij zijn uitkerende instantie (gemeente, UWV enzovoort) aanvragen. Bewaar de verklaring van de uitkeringsinstantie bij uw loonadministratie of bewaar een andere brief van deze instantie aan de werknemer bij uw loonadministratie.


62 jaar of ouder

Heeft u een werknemer in dienst die 62 jaar of ouder is, dan heeft u bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week recht op een premiekorting van maximaal € 2.750 per jaar. U kunt deze korting toepassen zolang de dienstbetrekking bestaat, maar uiterlijk totdat de werknemer 65 jaar wordt. Heeft u voor een werknemer zowel recht op de premiekorting van maximaal € 6.500 per jaar als voor de premiekorting van maximaal € 2.750 per jaar, dan past u alleen de premiekorting toe van maximaal € 6.500 per jaar.

Let op!
Is de dienstbetrekking met de oudere werknemer voor wie u recht heeft op premiekorting tijdelijk onderbroken, dan kunt u de korting alleen toepassen als tussen twee dienstverbanden bij dezelfde werkgever ten minste drie jaar zitten.

Premiekorting berekenen
Als de werknemer minder dan 36 uur per week voor u werkt, moet u het bedrag van de premiekorting evenredig verlagen (stap 1). U doet dit door bij werknemers met een vast aantal overeengekomen uren de arbeidsduur te delen door 36. Bij werknemers zonder overeengekomen arbeidsduur gaat u uit van de uitbetaalde uren in het aangiftetijdvak gedeeld door de normuren per vier weken (144) of per maand (156).

U moet vervolgens de premiekorting toetsen aan de premie WW/Awf/Ufo en de premies WAO/WIA (stap 2). Dit betekent dat de helft van de premiekorting niet hoger mag zijn dan de premie die u voor de WW/Awf/Ufo betaalt. Ook mag de helft van de premiekorting niet hoger zijn dan de totale premies voor de WAO/WIA. Als u de premiekorting niet in één keer kunt verrekenen, mag u deze binnen het kalenderjaar met andere aangiftes verrekenen.

Voorbeeld
Een werkgever doet per maand aangifte. Hij neemt op 1 februari 2009 twee werknemers in dienst van 52 jaar die tot 1 februari 2009 een WW-uitkering kregen. De premiekorting per maand per werknemer is maximaal € 6.500/12 = € 541,67. De ene werknemer (A) heeft een contract voor 20 uur per week en de andere werknemer (B) heeft geen vast overeengekomen arbeidsduur, maar werkte in februari 120 uur.

Stap 1: evenredig herleiden.
Voor werknemer A deelt hij de overeengekomen uren door 36. De premiekorting over februari 2009 is dan 20/36 x € 541,67 = € 300,93. Voor werknemer B herleidt hij de premiekorting door de uitbetaalde uren te delen door 156. De premiekorting is dan 120/156 x € 541,67 = € 416,67. Voor de twee werknemers bedraagt de totale premiekorting € 718.

Stap 2: toetsen.
Het totaalbedrag van € 718 moet hij toetsen aan de premie WW/Awf/Ufo en de premies WAO/WIA. Stel dat de premie voor de WW/Awf/Ufo voor al zijn werknemers in februari 2009 € 300 bedraagt en de premies voor de WAO/WIA € 800. De helft van de premiekorting (€ 359) is hoger dan de premie WW/Awf/Ufo. Hij mag voor deze helft dan maximaal € 300 premiekorting toepassen. De andere helft van de premiekorting is lager dan de premies WAO/WIA. Deze helft mag hij dus helemaal toepassen. In de aangifte loonheffingen past hij dan € 300 + € 359 = € 659 aan premiekorting toe.

Codes premiekorting
Het bedrag van de premiekorting is in het collectieve deel van de loonaangifte opgenomen en in het nominatieve deel moet de code worden verantwoord. In de aangifte loonheffingen 2009 moet u aangeven welke premiekorting u toepast.

Hiervoor moet u de volgende codes invullen:
• 0: geen premiekorting;
• 5: werknemer met een arbeidshandicap;
• 6: werknemer van 50 jaar of ouder die vanuit een bepaalde uitkeringssituatie in dienst is getreden;
• 7: werknemer van 62, 63 of 64 jaar voor wie code 6 niet van toepassing is;
• 8: werknemer voor wie codes 5 en 6 beide van toepassing zijn;
• 9: werknemer voor wie codes 5 en 7 beide van toepassing zijn.

Advies
De mogelijkheden om premiekortingen van € 6.500 en € 2.750 toe te passen zijn aantrekkelijk. U mag deze premiekorting immers in mindering brengen op het totaal aan af te dragen werknemerspremies (met uitzondering van de premie voor sectorfondsen). Dit betekent dat het u aardig wat geld kan besparen om oudere werknemers in dienst te nemen en te houden. Ga goed na of u de nieuwe regeling kunt toepassen en of deze automatisch in uw salarissoftware is geïntegreerd.Bron: De SalarisAdviseur