Oudere werknemer kosten meer dan ze waard zijn

In de meeste organisaties krijgen werknemers er ieder jaar een beetje salaris bij. Dat betekent dat personeel dat al jaren voor uw bedrijf of instelling werkt inmiddels een stevig salaris krijgt. Terwijl werknemers naarmate ze ouder worden bepaald niet productiever worden. En dat is nog maar één van uw problemen.

Uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) is gebleken dat de Nederlandse arbeidsmarkt voor ouderen helemaal niet goed werkt. Veel oudere werknemers verdienen meer dan hun productiviteit rechtvaardigt. Werknemers met een jarenlang dienstverband krijgen inmiddels zo'n hoog salaris, dat ze bij een andere baas niet snel hetzelfde aangeboden zullen krijgen. Dit zorgt ervoor dat oudere werknemers massaal blijven zitten waar ze zitten. In ons land ligt de baanmobiliteit onder de 55-plussers op slechts 1%. Dat is op afstand het laagste percentage van alle moderne industrielanden.

Torenhoog
U betaalt oudere werknemers meer dan bij hun productiviteit past, maar dat is waarschijnlijk voordeliger dan hen ontslaan. De ontslagvergoeding die u aan ouderen moet meegeven, is immers gebaseerd op hun salaris, leeftijd en dienstjaren. Die kan bij ouderen dus torenhoog zijn! Maar weinig werkgevers gaan dan ook over tot het ontslaan van ouderen. Hierdoor is de werkloosheid onder ouderen erg laag. Maar oudere werknemers die toch werkloos raken, komen maar moeizaam weer aan de slag, zo heeft het CPB geconstateerd. Ze blijven gemiddeld drie jaar werkloos.

Bijdragen
De regelingen die langer doorwerken door ouderen moeten stimuleren - zoals de doorwerkbonus - lijken het probleem alleen maar groter te maken. Volgens de directeur van het CPB zou deze bonus beperkt moeten worden tot ouderen die van baan wisselen.

Helft bedrijven snijdt in personeelsbestand

Nederlandse bedrijven kijken om kosten te besparen vooral naar de korte termijn. Ruim de helft snijdt in 2009 in het personeelsbestand, zo blijkt uit internationaal onderzoek van adviesbureau Mercer onder 175 organisaties.

Ruim acht op de tien ondernemingen hebben last van de economische teruggang. Ruim de helft handhaaft wel zijn bonusbeleid.

Veel organisaties hebben een vacaturestop. Ook sporen zij mensen aan vakantie op te nemen.

''We merken dat veel ondernemingen om deze turbulente tijden het hoofd te bieden de voorkeur geven aan kortetermijnacties boven de strategie voor de langere termijn'' zegt Arnout Korteweg van Mercer.
Maar zij verliezen de langere termijn niet uit het oog. Zo streven zij bij ontslagrondes ernaar wel het talent binnen het bedrijf te houden.

Herprijzen
Ruim 85 procent van de bedrijven probeert in 2009 kosten te drukken. In 2008 was dat nog een kleine 47 procent. Voor kostenbesparing kijken ondernemingen onder meer naar herprijzen van producten en diensten of algehele herstructurering.

© ANP

Deeltijd WW: de regeling

Vanaf 1 april 2009 hebben werkgevers de mogelijkheid gebruik te maken van het Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten. Hoe zit de regeling in elkaar?

Op grond van dat besluit kunnen werkgevers tijdelijk de arbeidstijd van hun werknemer voor ten hoogste 50% van de werktijd terugbrengen en ten laste laten komen van de WW. Hiermee wordt voorkomen dat vanwege aanpassingen in het personeelsbestand wegens de kredietcrisis, personeelsleden ontslagen moeten worden en daarmee vakkrachten waarin de werkgever heeft geinvesteerd verloren gaan. Om een beroep te kunnen doen op het Besluit deeltijd WW moet de werkgever wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het besluit vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Voorwaarden
Om een beroep te kunnen doen op het besluit moet de werkgever voldoen aan een aantal voorwaarden.
• Een vertegenwwordiging van werknemers moet toestemming zijn gegeven voor de urenvermindering.
• Met die vertegenwoordiging moet afgesproken zijn dat het loon wordt doorbetaald voor zover de werknemer minder werkt als gevolg van de toepassing van dit besluit maar geen recht heeft op uitkering op grond van de WW over die uren.
• De werkgever heeft een aantal inspanningsverplichtingen jegens de werknemer van wie het aantal te werken uren wordt met betrekking tot scholing en detachering.
• De vermindering van het aantal uren moet aanvangen voor 1 januari 2010.
• De periode van vermindering mag niet samenvallen met een verkorting van de werktijd
• Tot slot is de werkgever jegens het UWV verplicht een vergoeding aan het UWV te betalen als de arbeidsomvang van zijn werknemer in de vooraf vastgelegde periode van urenvermindering met meer dan 50 procent wordt verlaagd of zijn werknemer onmiddellijk aansluitend aan die periode (dan wel indien sprake is van verlenging:de verlengde periode) of in de 13 weken daaropvolgend werkloos blijft of wordt.

Duur
De periode van verkorting van de werktijd bedraagt ten hoogste 13 aaneengesloten kalenderweken en kan twee maal aansluitend met een periode van ten hoogste 26 aaneengesloten kalenderweken worden verlengd. Wel moet de werkgever ook bij de verlenging aan de voorwaarden van het besluit voldoen.

Werknemer
De werknemer ontvangt gedurende de periode dat de werkgever een beroep doet op het besluit deeltijd WW een WW-uitkering voor dat deel van zijn werktijd dat het aantal te werken uren is verminderd naar de normale regels van de WW,. De werknemer is in dat geval echter wel vrijgesteld van de re-integratieverplichtingen in het kader van de WW. De werknemer is op basis van goed werknemerschap echter wel gehouden tot het volgen van door de werkgever opgedragen scholing tot behoud of verbetering van zijn inzetbaarheid voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.
Regeling gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren

Het is van belang dat van het Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten alleen gebruik wordt gemaakt wanneer de werkgever en werknemer verwachten dat er in de toekomst binnen het bedrijf voldoende werk is. Vermeden moet worden dat deze vorm van deeltijd-WW een weg van minste weerstand wordt en een alternatief voor de situatie van werkelijke werkloosheid.

Om te voorkomen dat de afweging te lichtvaardig wordt gemaakt, gelden de normale regels van de WW. Om die reden is bij aparte regeling van 31 maart 2009 ook geregeld dat de Regeling gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren buiten toepassing blijft. Dit zorgt ervoor dat bij toepassing van het Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten, deze normale WW-regels gelden.

AanvragenBedrijven kunnen de benodigde formulieren downloaden van de site van UWV.

[ Bron: Redactie Plein+ ]

Flexibel personeel veroorzaakt meer ongelukken

Door de economische crisis wordt personeel heringezet voor werkzaamheden die het niet gewend is. Deze medewerkers veroorzaken meer ongevallen dan werknemers met vaste werkzaamheden. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en FNV. Kenmerkend voor een flexibele arbeidsrelatie is dat een werknemer steeds ander werk doet, hierdoor mist deze routine en kennis van procedures en veiligheidsvoorschriften