Deeltijd WW: de regeling

Vanaf 1 april 2009 hebben werkgevers de mogelijkheid gebruik te maken van het Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten. Hoe zit de regeling in elkaar?

Op grond van dat besluit kunnen werkgevers tijdelijk de arbeidstijd van hun werknemer voor ten hoogste 50% van de werktijd terugbrengen en ten laste laten komen van de WW. Hiermee wordt voorkomen dat vanwege aanpassingen in het personeelsbestand wegens de kredietcrisis, personeelsleden ontslagen moeten worden en daarmee vakkrachten waarin de werkgever heeft geinvesteerd verloren gaan. Om een beroep te kunnen doen op het Besluit deeltijd WW moet de werkgever wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het besluit vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Voorwaarden
Om een beroep te kunnen doen op het besluit moet de werkgever voldoen aan een aantal voorwaarden.
• Een vertegenwwordiging van werknemers moet toestemming zijn gegeven voor de urenvermindering.
• Met die vertegenwoordiging moet afgesproken zijn dat het loon wordt doorbetaald voor zover de werknemer minder werkt als gevolg van de toepassing van dit besluit maar geen recht heeft op uitkering op grond van de WW over die uren.
• De werkgever heeft een aantal inspanningsverplichtingen jegens de werknemer van wie het aantal te werken uren wordt met betrekking tot scholing en detachering.
• De vermindering van het aantal uren moet aanvangen voor 1 januari 2010.
• De periode van vermindering mag niet samenvallen met een verkorting van de werktijd
• Tot slot is de werkgever jegens het UWV verplicht een vergoeding aan het UWV te betalen als de arbeidsomvang van zijn werknemer in de vooraf vastgelegde periode van urenvermindering met meer dan 50 procent wordt verlaagd of zijn werknemer onmiddellijk aansluitend aan die periode (dan wel indien sprake is van verlenging:de verlengde periode) of in de 13 weken daaropvolgend werkloos blijft of wordt.

Duur
De periode van verkorting van de werktijd bedraagt ten hoogste 13 aaneengesloten kalenderweken en kan twee maal aansluitend met een periode van ten hoogste 26 aaneengesloten kalenderweken worden verlengd. Wel moet de werkgever ook bij de verlenging aan de voorwaarden van het besluit voldoen.

Werknemer
De werknemer ontvangt gedurende de periode dat de werkgever een beroep doet op het besluit deeltijd WW een WW-uitkering voor dat deel van zijn werktijd dat het aantal te werken uren is verminderd naar de normale regels van de WW,. De werknemer is in dat geval echter wel vrijgesteld van de re-integratieverplichtingen in het kader van de WW. De werknemer is op basis van goed werknemerschap echter wel gehouden tot het volgen van door de werkgever opgedragen scholing tot behoud of verbetering van zijn inzetbaarheid voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.
Regeling gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren

Het is van belang dat van het Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten alleen gebruik wordt gemaakt wanneer de werkgever en werknemer verwachten dat er in de toekomst binnen het bedrijf voldoende werk is. Vermeden moet worden dat deze vorm van deeltijd-WW een weg van minste weerstand wordt en een alternatief voor de situatie van werkelijke werkloosheid.

Om te voorkomen dat de afweging te lichtvaardig wordt gemaakt, gelden de normale regels van de WW. Om die reden is bij aparte regeling van 31 maart 2009 ook geregeld dat de Regeling gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren buiten toepassing blijft. Dit zorgt ervoor dat bij toepassing van het Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten, deze normale WW-regels gelden.

AanvragenBedrijven kunnen de benodigde formulieren downloaden van de site van UWV.

[ Bron: Redactie Plein+ ]