AOW-leeftijd naar 68 jaar

Volgens economen ligt een snelle verhoging van de AOW-leeftijd tot ten minste 68 jaar voor de hand. Anders kunnen de gevolgen van de vergrijzing niet zonder versobering van het staatspensioen of lastenverzwaring worden opgevangen.

Dat schrijven de Tilburgse hoogleraar Lans Bovenberg en Willem Heeringa, beleidsmedewerker bij De Nederlandsche Bank in een artikel in het economenvakblad ESB. Bovenberg zit bovendien in de speciale commissie van de Sociaal-Economische Raad (SER) die zich buigt over het plan van het kabinet om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar.


Alternatief
Het kabinet heeft dit voorjaar besloten bij de aanpak van de economische crisis en het oplopende begrotingstekort om de AOW-leeftijd te verhogen. De SER heeft van het kabinet tot 1 oktober de tijd gekregen om een alternatief te bedenken.
Maar het wordt lastig voor vakbonden, werkgevers en kroonleden in de SER om het eens te worden. De vakbeweging heeft grote moeite met het verhogen van de AOW-leeftijd. FNV Bondgenoten heeft al opgeroepen tot actie. Terwijl volgens kroonlid Bovenberg de kredietcrisis de overheidsfinanciën dusdanig fors heeft verslechterd dat een verhoging van de AOW-leeftijd tot 68 jaar meer voor de hand ligt.
Minister Piet Hein Donner en staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) hebben in juni na het presenteren van hun verkenning over hoe de AOW-leeftijd verhoogd kan worden, mensen via de website van hun ministerie opgeroepen te reageren. In ruim twee maanden tijd kregen zij bij elkaar meer dan 2000 reacties.


'Waarom?'
Volgens Donner vragen de meesten zich af: Waarom? 'Het is een van de grootste verbeteringen van de moderne tijd; dat we in welvaart oud worden. Maar dat heeft een prijs', schrijft hij terug. Door de vergrijzing zijn er steeds minder werkenden om het staatspensioen te betalen. Ondertussen genieten steeds meer ouderen van de AOW.
'Het gaat ook om meer dan de AOW', aldus Donner. 'Als het alleen maar om de AOW ging, zou je met financiëel kunst-en-vliegwerk de endjes misschien nog aan elkaar kunnen knopen.' De minister wijst vooral op het toenemend beroep op de zorg door de vergrijzing.
'Het is makkelijk om te roepen dat we de belastingen of premies dan maar moeten verhogen. Als we voor die oplossing kiezen, wil straks helemaal niemand meer werken. Dan gaat het grootste deel van het inkomen op aan belastingen en premies; van iedereen.'

Bron: ANP, 24 augustus 2009

Veel werknemers ziek door onzekerheid

Bij 41 procent van de werknemers die de afgelopen twee jaar een reorganisatie meemaakten, leidde het veranderingsproces tot gezondheidsklachten. Dat blijkt uit onderzoek van de FNV.

Met name stress, spanningen en slapeloosheid scoren hoog bij de gezondheidsklachten. De helft van de respondenten, zo staat in het rapport Ziek door onzekerheid, wijst op gevolgen voor het privéleven, zoals irritaties in de omgang met anderen. Aan een kwart van de werknemers is door de werkgever niet (duidelijk) meegedeeld waarom veranderingen moesten plaatsvinden. 37 procent van de ondervraagde werknemers had enige mate van invloed op veranderingen in de eigen werksituatie. Het invloed kunnen hebben is erg belangrijk, want is deze mogelijkheid aanwezig, dan blijkt dit te leiden tot minder gezondheidsklachten. Het onderzoek laat ook zien dat er over de richting van de verandering genuanceerd wordt gedacht. Een derde ziet de verandering als een verslechtering, een kwart spreekt van een verbetering. Driekwart is van mening dat in het eigen bedrijf best efficiënter kan worden gewerkt. Als veranderingen maar leiden tot nieuwe uitdagingen, is een zeer vaak gehuldigd standpunt. ‘Reorganisaties hebben een groot effect op werknemers. Het is belangrijk dat werkgevers daar rekening mee houden, vooral bij de communicatie over veranderingen', aldus Jan Warning, adviseur bij de vakbond.

Nog geen bezuinigingen op arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden vallen nog niet onder de diverse bezuinigingsmaatregelen als gevolg van de economische crisis.
Dat blijkt uit een rondgang van Ernst & Young onder 600 managers en professionals in het bedrijfsleven en bij de overheid. Zo geeft driekwart van de ondervraagden aan dat er binnen het eigen bedrijf geen maatregelen zijn genomen ten aanzien van bijvoorbeeld de leaseregeling of arbeidstijden.


Bezuinigen op indirecte personeelskosten
De helft van de organisaties bezuinigt op indirecte personeelskosten, zoals het schrappen van vergaderingen op externe locaties en extraatjes als borrels en personeelsuitjes. Organisaties bezuinigen nauwelijks op voor het werk noodzakelijke apparaten als mobiele telefoons of laptops. Slechts 8 procent van de ondervraagden ziet het eigen bedrijf hierop bezuinigen.

Opvallend is dat ruim driekwart van de organisaties de auto van de zaak buiten schot laat. Dertien procent vermindert de keuzemogelijkheden van het aantal merken. Slechts 4 procent overweegt hardere maatregelen zoals het instapniveau (functiecategorie) te verhogen.

De ondervraagden geven aan dat arbeidsvoorwaarden erg belangrijk zijn. Zij lijken nauwelijks bereid om offers te brengen op dit gebied. Op de vraag in hoeverre medewerkers bereid zijn in te leveren op hun totale arbeidsvoorwaardenpakket om bestaande werkgelegenheid in stand te houden, antwoord 73 procent van de ondervraagden hier niet toe bereid te zijn.

Ernst & Young is verrast door de uitkomsten. Jan-Bertram Rietveld, partner van Ernst & Young: 'Werknemers zijn de hoogste kosten voor een ondernemer. Er zijn tal van maatregelen denkbaar op het gebied van arbeidsvoorwaarden waardoor de kosten worden gereduceerd. Maatregelen waarvan de medewerker niet of nauwelijks iets merkt. Daar liggen dus nog volop kansen

Werkgevers weten niet wie onmisbaar is

Vanaf 1 augustus kunnen bedrijven onmisbare medewerkers behoeden voor ontslag. Deze mogelijkheid is aangescherpt in de Ontslagwet.

Maar volgens bijna de helft van de hoogopgeleiden weten werkgevers helemaal niet wie onmisbaar is in hun organisatie. Dat blijkt uit een peiling op intermediair.nl onder ruim 750 hoogopgeleiden. 44 procent denkt dat organisaties geen flauw benul hebben wie onmisbaar is. 16 procent vermoedt dat vooral (dure) ouderen en jongeren de dupe zijn van de soepelere Ontslagwet.

Deelnemers aan de peiling vinden dat managers van vooral grote bedrijven zich amper verdiepen in de waarde van individuele werknemers voor het bedrijf. Bovendien staan leidinggevenden veel te ver af van de werkvloer.

Eerder onderzoek van Nyenrode-hoogleraar Lidewey van der Sluis bevestigt deze angst. Samen met trainings- en adviesbureau Vergouwen Overduin ondervroeg zij begin 2009 de HR-managers en leidinggevenden van 160 grote bedrijven en ontdekte dat 40 procent geen idee heeft wie van het personeel boven of onder de maat presteert. De helft weet niet welke talenten belangrijk zijn voor de organisatie.

Ontslagwet aangrijpen
Werkgevers zullen de soepelere Ontslagwet daarom aangrijpen om 'lastige' mensen de laan uit te sturen, vrezen veel hoogopgeleiden. Niet alleen ouderen en jongeren, maar ook werknemers die een bedreiging vormen voor het management. "Mijn ervaring is dat de competente, flexibele werknemer die logge, bureaucratische bedrijven een nieuw era in kunnen brengen, ijverig worden weggewerkt", vat een van de deelnemers de mening samen.

Bron: Intermediair >>

Ziek gemelde werknemer mag thuis klussen

Een zieke werknemer die in zijn nieuwe woning aan het klussen is mag niet om die reden op staande voet worden ontslagen. Dit oordeelde Gerechtshof Leeuwarden onlangs.

Het ging in deze zaak om een werknemer van een computerwinkel die zich om 12.00 uur ’s middag met een verkoudheid ziek meldde. Toen rond half vijf een controleur van de arbodienst aan de deur kwam was de man niet thuis. Het tienjarige stiefzoontje vertelde dat de man waarschijnlijk in zijn nieuwe huis aan het klussen was. De volgende dag werd de werknemer geschorst en drie dagen later op staande voet ontslagen. In de ontslagbrief stond als reden van het ontslag dat de werknemer tijdens ziekte aan het klussen was geweest zonder dit vooraf mee te delen aan de werkgever of de arbodienst, dus laat staan dat hij om toestemming had gevraagd. De werknemer vocht zijn ontslag aan bij de rechter.

Loon opschorten
Voor de rechter hield het ontslag geen stand. De rechter gaf aan dat het een werkgever niet aan gaat hoe een werknemer zijn tijd besteedt als hij ziek is. Dus zelfs al was de werknemer die middag aan het klussen in zijn nieuwe woning (de man sprak dit namelijk tegen), dan was dat nog onvoldoende reden om de werknemer te ontslaan. Bepaalde gedragingen kunnen leiden tot verlies van aanspraak op loondoorbetaling tijdens ziekte of opschorting van de loonbetaling. Ook in dit geval had de werkgever de loonbetaling kunnen opschorten. Het enkele feit dat de controlevoorschriften voor zieke werknemers niet waren nageleefd was volgens vaste rechtspraak echter onvoldoende reden voor ontslag op staande voet.

Tip
Een werknemer is wettelijk verplicht aan de arboarts informatie te verstrekken over zijn ziekte. Doet hij dat niet, dan kan de werkgever het uitbetalen van loon opschorten. In dat geval krijgt de medewerker zijn volledige loon pas uitbetaald als hij de inlichtingen verschaft. Over de periode dat de medewerker geen inlichtingen verschaft heeft de medewerker dus wel recht op loon, maar de werkgever kan het uitbetalen daarvan uitstellen tot dat de medewerker de vereiste inlichtingen geeft.

Bron:
Gerechtshof Leeuwarden, 26 mei 2009, LJN: BI6879
Salarisadviseur