Werk en zorg worden beter op elkaar afgestemd

Uw werknemers moeten in de toekomst werk en zorg beter kunnen gaan combineren. Nu sluiten de werktijden van veel werknemers niet goed aan op de openingstijden van de kinderopvang of de schooltijden van hun kroost. Ook zorgen veel werknemers voor huisgenoten die geen directe familie zijn, terwijl de bestaande verlofregelingen daar niet in voorzien. Het kabinet heeft daarom besloten om de wettelijke regelingen voor werktijden en verlofregelingen flexibeler en moderner te maken.

Begin 2010 zal het kabinet hiertoe een wetsvoorstel indienen. Dat schrijft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. De kabinetsplannen houden onder meer het volgende in:

1. Het wordt voor uw werknemers gemakkelijker om het aantal uren dat zij werken aan te passen:
Nu mag een werknemer pas na twee jaar opnieuw een verzoek indienen voor aanpassing van zijn arbeidsuur. Deze termijn wordt verkort.

Men gaat nu nog uit van een structurele aanpassing van de arbeidsduur. Straks wordt het mogelijk om de arbeidsduur voor een bepaalde periode aan te passen of een gecombineerd verzoek in te dienen, zodat een werknemer bijvoorbeeld eerst een tijdje minder uren werkt en daarna weer meer uren.

Een werknemer mag nu pas een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur indienen als hij een dienstverband van minimaal één jaar heeft. Bovendien moet dat ten minste vier maanden van tevoren gebeuren. Straks wordt het mogelijk om ook bij onvoorziene omstandigheden, zoals plotselinge (mantel)zorgtaken, de arbeidsduur te laten aanpassen.

2. Het wordt eenvoudiger om ouderschapsverlof op te nemen:
Niet-gebruikt ouderschapsverlof bij een vorige werkgever kan aansluitend worden voortgezet bij een nieuwe werkgever. De nieuwe werkgever krijgt wel de gelegenheid om de verlofaanvraag zelf te beoordelen.

Een werknemer moet een aanvraag voor ouderschapsverlof voor elke periode kunnen indienen en op elke manier kunnen opnemen. Daarmee krijgen vaders bijvoorbeeld de gelegenheid om een deel van het verlof voltijds op te nemen rond de geboorte van hun kind en het resterende deel op een later moment, bijvoorbeeld als deeltijddag.

U krijgt maximaal vier weken de tijd om te reageren op een verzoek tot verlof. Reageert u niet binnen die termijn, dan mag de werknemer het verlof opnemen.

3. Kortdurend en langdurend zorgverlof:
Deze kunnen nu alleen worden opgenomen als een werknemer moet zorgen voor een ziek familielid in de eerste graad (een ouder of kind) of een partner. Maar in de praktijk is de behoefte aan zorgverlof vaak breder en zorgen veel werknemers voor huisgenoten die geen familie of partner zijn. Het kabinet gaat daarom bekijken of de kring van rechthebbenden bij kortdurend en langdurend zorgverlof kan worden verruimd.

Lasten
Meer flexibiliteit voor de werknemer moet er niet toe leiden dat uw bedrijfsvoering in gevaar komt of dat u wordt geconfronteerd met hoge administratieve lasten. Het kabinet heeft beloofd om in het wetsvoorstel ook de gevolgen voor de werkgever in kaart te brengen