Meer flexibiliteit essentieel voor werkende mantelzorgers

Dat geldt in het bijzonder voor mensen die langdurige zorg aan naasten verlenen. Dat zegt Werk&Mantelzorg.

Op dit moment combineert 1 op de 8 werknemers werk en mantelzorg. Gemiddeld doen zij dat voor een periode van 7 jaar gedurende 17 uur per week.
Recent heeft de Taskforce DeeltijdPlus de conclusie getrokken dat een cultuurverandering nodig is van een statische naar een meer flexibel georganiseerde samenleving, met het oog op de toekomst van Nederland. De onafhankelijke Taskforce stelt dat verhoging van de arbeidsparticipatie van vrouwen essentieel is om de vergrijzing en ontgroening van de arbeidsmarkt tegen te gaan. Alleen zo kunnen we onze welvaart en sociale zekerheid behouden. Dit stelt dan wel eisen aan de mogelijkheden om werk en zorg beter te combineren.


Aanpassen wet
Volgens Sandrina Sangers is het allereerst belangrijk dat de wet wordt aangepast: ‘In de Wet arbeid en zorg staat dat werknemers het recht hebben op kort en lang zorgverlof, maar dat is met nogal wat beperkende voorwaarden omgeven. Vaak moet je dergelijk verlof al een half jaar van tevoren aangeven, en dan meteen twee weken achtereen opnemen. En dat terwijl je vaak al genoeg hebt aan hier en daar een uurtje later beginnen. Er zijn veel flexibeler vormen te bedenken. Ook de Wet aanpassing arbeidsduur kan aangepast worden. Het is belangrijk dat mensen het recht op flexibele werktijden krijgen. De Nederlandse economie is enorm ingericht op werken van 9 tot 5, het blijkt in de praktijk enorm moeilijk om daarbuiten te denken.’

Bewustzijn
Een ander probleem is volgens Sangers dat maar weinig mensen de regelingen kennen: ‘En dan zie je dat ze maar vakantiedagen opnemen in plaats van verlof. Met als gevolg dat die mensen al in juni of juli door hun vakantie-uren heen zijn.’

Strategische personeelsplanning
Daarnaast is een strategische personeelsplanning van belang voor organisaties om te anticiperen op leeftijdsontwikkelingen en de verwachte hevigere concurrentie op de arbeidsmarkt. Met personeelsbeleid op maat kunnen zij een aantrekkelijke werkgever zijn voor vrouwen en mannen die werk en mantelzorg willen combineren. Dit vraagt om levensfasebewust personeelsbeleid, onder meer rekening houdend met levensfasen waarin veel mantelzorg vereist is (meestal tussen de 40- en 65-jarige leeftijd).

P&O
Wat kunnen werkgevers eigenlijk doen om het voor mantelzorgers wat makkelijker te maken? ‘Werkgevers zouden in kaart kunnen brengen wie in het bedrijf intensieve zorg aan naasten verleent. Ze moeten eerst weten om wie het gaat. Vervolgens moeten ze het gesprek aangaan: is het moeilijk of is het makkelijk? Wat heb je nodig? Wat kan ik als werkgever bijdragen om jou zo vitaal en fit mogelijk te houden?’

bron: P&Oactueel.