Seniorendagen mogen soms ingetrokken worden

Extra vrije dagen voor oudere werknemers mag u eenzijdig schrappen als ze volgens u in strijd zijn met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd. Onderscheid maken naar leeftijd is immers verboden. Seniorendagen zijn alleen toegestaan als ze aantoonbaar deel uitmaken van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Dat blijkt uit een recente uitspraak van Hof Arnhem.

In deze rechtszaak ging het om een werkgever die de seniorenverlofdagen eenzijdig had ingetrokken omdat ze in strijd zouden zijn met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL). Enkele werknemers maakten daar bezwaar tegen. Zij vonden dat er geen sprake was van verboden onderscheid, omdat er in de (nieuwe) cao op diverse plekken regelingen stonden voor de oudere werknemer. Daaruit concludeerden zij dat er een leeftijdsbewust personeelsbeleid werd gevoerd gericht op het stimuleren van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers, waarvan de seniorenverlofdagen onderdeel waren.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Het hof was het daar niet mee eens. Zowel in de nieuwe als in de oude cao stond de seniorenverlofregeling in een apart cluster. Dat cluster stond helemaal los van het cluster waarin de voorzieningen voor leeftijdsbewust personeelsbeleid waren opgenomen. Volgens het gerechtshof stond de seniorenverlofregeling dan ook geheel op zichzelf. Omdat het gemaakte onderscheid naar leeftijd ook niet op een andere manier objectief te rechtvaardigen was, vond het hof het onaanvaardbaar om de werkgever aan deze arbeidsvoorwaarde te houden. De werkgever had de seniorenverlofdagen dus terecht ingetrokken.
Gerechtshof Arnhem, 27 april 2010, JAR 2010/143