Flexibele schil: strategisch noodzakelijk

De economische crisis lijkt z'n dieptepunt voorbij te zijn. Uit de cijfers van de ABU blijkt dat de vraag naar flexibele arbeid alweer flink groeit. Goed nieuws voor bedrijven na de zwaarste crisis van de afgelopen decennia. Maar er is ook (nieuw) werk aan de winkel: ontslagen maken immers plaats voor wervingsacties.

De bedrijven die in staat zijn gebleken om hun arbeidsvoorraad snel neerwaarts aan te passen en die nu weer snel kunnen opschakelen, plukken hier nu de vruchten van. Een gelukkige toevalstreffer? Nee, het vermogen om snel het aantal werknemers aan te kunnen passen is steeds meer een strategische keuze.

Flexibilisering structurele trend
Er is duidelijk een structurele trend waarneembaar dat bedrijven steeds meer een 'flexibele schil' om zich heen creëren. De wereld wordt namelijk steeds kleiner, en onze economie wordt steeds opener. Klanten hebben steeds meer keus waar ze hun producten afnemen en dat maakt hen steeds veeleisender. Maatwerk wordt steeds meer de norm; wachten taboe. Ondernemingen moeten dus steeds flexibeler reageren op deze klanten. De inzet van flexibele arbeidskrachten speelt daarbij een steeds belangrijkere rol. Zeker in een land als Nederland is de mens immers een kostbaar productiekapitaal. Bedrijven die in staat zijn hun arbeidspotentieel snel aan te passen (in volume én in samenstelling) aan de veranderende vraag zijn de winnaars van de markt.

Samenstelling flexibele schil verandert
De flexibele schil van een onderneming bestaat niet alleen uit uitzendkrachten en gedetacheerden, maar steeds meer ook uit ZZP'ers, payrollkrachten en 'eigen' tijdelijke contracten (zonder het doel om deze om te zetten naar onbepaalde tijd). Daarnaast kan ook het outsourcen van niet-kernactiviteiten een belangrijk onderdeel van de flexibele schil vormen. De structurele vergroting van de flexibele schil én de veranderende samenstelling ervan brengt de komende jaren hele nieuwe uitdagingen voor de HR-professional.

Uitdaging voor HR
Hoe groot moet die flexibele schil dan zijn? Dat zal uiteraard per bedrijf verschillen. Op hoeveel productiestijging of -daling moet men voorbereid zijn? De afgelopen crisis is wellicht een mooie testcase geweest. En nu nog zorgen dat de organisatie voortaan mee kan bewegen met de golven van de conjunctuur én de grillen van de klant. Een hele uitdaging. Maar u bent niet de enige. Cijfers van UWV uit 2010 bevestigen de stijgende trend. Nu al rekent het UWV 34% van de Nederlandse werknemers tot de flexibele schil. Alle weerstand van de vakbonden tegen structurele flexibele arbeid ten spijt.
bron: Patrick Hustinx, partner bij Professionals in Flex

sQirr Arbeidvoorwaarden Advies wil u graag adviseren over en ondersteunen bij het opzetten van een flexibele arbeidsschil binnen uw onderneming.

Hoeveel oneigenlijke ziektemeldingen telt uw bedrijf?

Oneigenlijke ziekmeldingen - het zogenoemde ‘zwart verzuim’ - leveren Europese werkgevers jaarlijks een kostenpost op van meer dan 40 miljard euro. In Nederland gaat het om een kostenpost van zo’n drie miljard euro.
Dat blijkt uit onderzoek van Aon Consulting, risicoadviseur op het gebied van Employee Benefits, onder 7579 werknemers uit tien Europese landen waaronder 752 Nederlanders. Volgens Aon Consulting worden in Nederland 9.163.000 ziektedagen opgenomen om persoonlijke redenen, en niet wegens ziekte. Eén op de vijf werknemers geeft toe dat ze de laatste keer dat ze zich een dag ziek meldden, deden alsof ze ziek waren, terwijl dat eigenlijk niet het geval was; 6 procent meldde zich ziek om voor een gezinslid te zorgen.


Verloren manuren
Jaarlijks worden er meer dan 830 miljoen ziektedagen opgenomen in Europa, in Nederland zijn dat 45 miljoen dagen. Uitgaande van een gemiddelde werkdag van 8 uur kost het oneigenlijke ziekteverzuim werkgevers in Europa bijna een miljard verloren manuren. Gekeken naar de gemiddelde kosten van ziekteverzuim voor werkgevers, kost dit oneigenlijke verzuim Europese werkgevers in totaal zo’n 40 miljard euro.

Maatregelen tegen oneigenlijk verzuim
De vijf meest effectieve maatregelen om oneigenlijk verzuim tegen te gaan, zijn volgens het onderzoek:
•invoering van sociale dagen die je kunt opnemen voor niet-medische, persoonlijke doeleinden (31%);
•invoering van flexibele werktijden (27%);
•substantiële financiële prikkel (25%);
•verlening van medische zorg op de werklocatie (19%);
•boeiender werk (15%).

Aanpassingen opbouw vakantie-uren bij ziekte

De ministerraad heeft onlangs ingestemd met een wetsvoorstel om de regeling voor vakantie en verlof aan te passen. Werknemers die langdurig ziek zijn krijgen voortaan recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers.

In Nederland is dat nu niet zo: langdurig zieke werknemers bouwen minder vakantiedagen op. De wijziging is noodzakelijk door uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.


Het wetsvoorstel regelt daarnaast dat werknemers in de toekomst hun wettelijke vakantiedagen binnen anderhalf jaar moeten opnemen. Te lang uitstellen van vakantie kan de veiligheid en gezondheid in gevaar brengen. Extra vakantiedagen vallen buiten de nieuwe regeling. De termijn geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest vakantie op te nemen. Werkgever(s) en werknemer(s) kunnen in onderling overleg besluiten de termijn te verlengen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.