Nieuwe regels voor vakantiedagen: twee systemen

De Tweede Kamer heeft eind vorig jaar een wetsvoorstel aangenomen over de opbouw en geldigheidsduur van vakantiedagen. Als het wetsvoorstel per 1 juli in werking treedt en de nieuwe regels gelden, moet u in een kalenderjaar twee systemen aanhouden.

In het wetsvoorstel dat bij de Eerste Kamer ligt staat het voorstel om langdurig zieken evenveel verlof te laten opbouwen als niet-zieke werknemers. Daarnaast wil het kabinet het opsparen van vakantiedagen aan banden leggen.

Een nieuwe regel die daaruit voortvloeit is dat voor de wettelijke minimumvakantiedagen een verjaringstermijn van een half jaar gaat gelden. Dat houdt in dat verlofdagen komen te vervallen als ze niet binnen zes maanden na het jaar waarin de dagen zijn opgebouwd zijn opgenomen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen blijft de bestaande verjaringstermijn van vijf jaar gelden.

Verjaringstermijn
Als de nieuwe regels per 1 juli 2011 gaan gelden, moet u in een kalenderjaar twee systemen aanhouden. In de registratie van vakantie en verlof moet u onderscheid maken tussen:

bovenwettelijke dagen en nog openstaande minimumvakantiedagen van vóór de wetswijziging waarvoor de verjaringstermijn van vijf jaar geldt;
en
minimumvakantiedagen van na de wetswijziging waarvoor de vervaltermijn van een half jaar geldt.

bron: salarisnet