7 kenmerken van betrokken medewerkers

Een medewerker komt in de eerste plaats zijn bed uit voor werk dat hij doet en daarna vanwege een goede sfeer op de werkvloer en zijn collega’s, zo blijkt uit het vierde werkbelevingsonderzoek van Integron. Opleidingsmogelijkheden en ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling dragen weinig bij aan zijn enthousiasme.

Van de ondervraagde werknemers gaf 28 procent aan voornamelijk vanwege het werk dat hij deed ’s ochtends zijn bed uit te komen. Daarnaast geeft 20 procent aan dit vanwege de sfeer of de collegialiteit te doen, en 18 procent vanwege de zekerheid op zijn baan of op inkomsten. De uitdaging die de werknemer uit zijn werk haalt telt ook mee: 15 procent van de ondervraagden gaf aan dit de belangrijkste drijfveer te vinden.

De groep medewerkers die het meest betrokken blijken bij hun organisatie komt op een aantal punten om andere redenen zijn bed uit. Zij worden vooral gedreven door uitdaging en minder door baanzekerheid of een gezonde werk/privébalans. Binnen verschillende branches zijn grote verschillen te zien in de drijfveren. Bij transport is de baanzekerheid een top drie-drijfveer en binnen de zorg is de uitdaging de grootste drijfveer.

Betrokkenheidaspecten
Betrokken medewerkers zijn volgens Integron te herkennen aan een aantal zaken:
1. De bereidheid om anderen te helpen
2. De enthousiaste inzet voor de klant
3. Kritisch zijn op de eigen prestaties
4. De bijdrage aan een positieve werksfeer
5. De bijdrage aan het succes van de organisatie
6. De interesse in de prestaties van de organisatie
7. Het initiatief om de organisatie te verbeteren

Collegiaal
De best scorende betrokkenheidfactor blijkt de wil om anderen te helpen te zijn: 43 procent zegt absoluut bereid te zijn collega’s te helpen. Bij hun collega’s zien ze dit echter niet vaak terug: 24 procent zegt te denken dat andere medewerkers ook graag hun collega’s helpen. Verder is volgens Integron kenmerkend voor betrokken medewerkers dat ze zich enthousiast inzetten voor de klant (39 procent geeft aan dit te doen), kritisch zijn op zichzelf (35 procent) en bijdragen aan een positieve werksfeer (31 procent). Werkgevers doen er daarom goed aan zich vooral te richten op de directe omgevingswereld van de medewerker, volgens Integron.

Ambassadeurs
Uit analyse van werknemers blijkt dat diegenen die hun bedrijf aan zouden prijzen bij anderen op alle zeven betrokkenheidaspecten bijna 100 procent scoren. Dit is maar 60 procent bij werknemers die hun bedrijf niet aan zouden prijzen. Integron concludeert daarom dat promotors van hun bedrijf meer betrokken zijn en dus beter voor het bedrijf.

bron: HR Praktijk

Werknemers ervaren steeds minder respect

Werknemers hechten steeds meer waarde aan sociale binding op de werkvloer maar merken toch dat saamhorigheid binnen organisaties afneemt. Ook zijn werknemers minder trots op hun werk en willen ze meer respect zo blijkt uit onderzoek door Great Place to Work.
Werknemers geven aan minder respect te ervaren van hun werkgever en leidinggevenden. Er is een dalende lijn zichtbaar in de erkenning, invloed en betrokkenheid bij beslissingen die werknemers voelen in de tien jaar waarin het onderzoek gehouden werd door GPW, een organisatie die onderzoek doet naar goed werkgeverschap en tevredenheid onder werknemers. Ook de beoordeling van de faciliteiten op de werkvloer loopt terug: de stelling ‘Ik krijg alle mogelijkheden en middelen aangeboden om mijn werk goed te doen’ werd in 2003 nog door 81 procent positief beantwoord, maar in 2012 door maar 70 procent.


Beste werkgevers
Als onderdeel van het onderzoek wordt ook een lijst van beste werkgevers samengesteld, gebaseerd op enquêtering van medewerkers en een evaluatie van het werkgeversbeleid. Microsoft scoorde in de groep van grote en multinationale ondernemingen voor de vierde keer het hoogst; IT bedrijf Incentro was nummer één in de categorie van middelgrote ondernemingen; en Novamedia staat op de toppositie in de categorie van kleine organisaties (20 tot 50 medewerkers). In totaal deden dit jaar 105 bedrijven mee.

Erik van Riet, directeur van Great Place to Work Nederland: “De bedrijven die op de lijst van beste werkgevers staan hebben werkomgevingen ontwikkeld die als voorbeeld gelden voor organisaties in heel Nederland. Dag in dag uit bieden ze hun werknemers een werkkring waar vertrouwen, trots en plezier centraal staan.”

bron: HR Praktijk

Investeren in arbeidsomstandigheden loont!

Meer aandacht voor arbeidsomstandigheden in bedrijven leidt tot minder verzuim en minder kosten. Dit blijkt uit onderzoeken van CBS en TNO. Werknemers kunnen in betere arbeidsomstandigheden ook langer gezond en productief werken. Meer aandacht voor arbeidsomstandigheden en eenvoudiger regels leveren geld op. In sectoren waar dat is gebeurd, is €450 miljoen bespaard. Dit schrijft staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Werkgevers en werknemers hebben zelf groot belang bij een gezonde en veilige werkomgeving. Het kabinet wil de verantwoordelijkheid daarom meer bij hen laten. De overheid stelt zich terughoudend op en gaat uit van vertrouwen. Maar wanneer blijkt dat bedrijven een loopje nemen met de regels kunnen ze rekenen op een hardere aanpak en strengere sancties.

Kwaliteit arbeidsomstandigheden bovengemiddeld
De kwaliteit van de arbeidsomstandigheden in Nederland ligt boven het gemiddelde in Europa. 92% van de Nederlanders is tevreden met de eigen arbeidsomstandigheden, tegen 84% Europees gezien. Vanwege de aandacht voor gezond en veilig werken is de arbeidsproductiviteit relatief hoog. Het ziekteverzuim is gedaald tot 4,3% en sinds 2004 stabiel. Het aantal ernstige en dodelijke arbeidsongevallen daalt sinds 2008 elk jaar.

Daling regeldruk
De lasten van arboregels voor onderwijsinstellingen zijn flink gedaald. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt dat de regeldruk van arbowetgeving in het onderwijs tussen 2004 en 2010 met 58% is verminderd. Dit scheelt jaarlijks zo'n €40 miljoen aan administratieve lasten voor scholen.

In de komende jaren wil het kabinet werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid geven om zaken zelf op te pakken. Staatsecretaris De Krom gaat dat ook in Europa bepleiten en de uitbreiding van de arbocatalogi ondersteunen. Hij gaat in 2012 met betrokken partijen, waaronder uiteraard werkgevers en werknemers, maar ook arbodienstverleners en verzekeraars praten om de plannen uit te werken in de praktijk.

Bron:SZW