Aangepaste Waadi vraagt om aanpassing personeelsbeleid

Eind april is een wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) gepubliceerd in de Staatscourant. Deze wijziging komt voort uit de Europese Uitzendrichtlijn uit 2008.
Het doel van de uitzendrichtlijn is de bescherming van uitzendkrachten en het verbeteren van de kwaliteit van het uitzendwerk. Dit vereist ook aanpassingen van het personeelsbeleid.


Arbeidsvoorwaarden
Door de wetswijziging hebben uitzendkrachten nu recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers in gelijkwaardige functies die direct bij de inlener in dienst zijn. Dit heeft betrekking op beloningen, arbeidstijden en faciliteiten. Hier mag wel bij cao van worden afgeweken. Voor Nederlandse bedrijven heeft dit niet zulke grote gevolgen. In de Waadi was de gelijke behandeling van uitzendkrachten al geregeld. Nu is dit alleen explicieter en uitgebreider in de wet verwoord.

Vacatures
Uitgangspunt van de uitzendrichtlijn is ook dat uitzendkrachten gelijke kansen hebben op een vast contract. Daarom moeten uitzendkrachten, net als vaste medewerkers, in een vroeg stadium op de hoogte worden gebracht van openstaande vacatures.

Geen beperkingen
Daarnaast is nu bepaald dat uitzendwerk niet meer belemmerd mag worden. In veel Nederlandse cao’s zijn nog wel beperkingen ten opzichte van uitzendwerk opgenomen. Daarom moeten de bepalingen opnieuw tegen het licht worden gehouden. Vanuit de Stichting van de Arbeid is een werkgroep opgericht die cao’s gaat nalopen op zulke belemmeringen, zo meldt FNV.


Medezeggenschap
Ook de Wet op Ondernemingsraden is aangepast aan de Europese Uitzendrichtlijn. Ondernemingsraden moeten minstens één keer per jaar geïnformeerd worden over de plannen van de directie en over het personeelsbeleid. Hier is nu een extra lid aan toegevoegd, waarin geregeld is dat ondernemingsraden ook recht hebben op informatie over de te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot ingehuurde uitzendkrachten.


Bron: Redactie P&Oactueel