Het beloningsgebouw van de toekomst


Kostenbewaking, differentiatie en prestatiemanagement zijn de belangrijkste issues voor het arbeidsvoorwaardenbeleid, aldus leden van het kenniscentrum Centre for Excellence in Strategic Rewards en de alumni van de opleiding Compensation & Benefits Management. Dit blijkt uit de jaarlijkse Reward Barometer van het centrum.
In deze enquête is vooral gepeild welke factoren HR-professionals van strategisch belang vinden. In het onderzoek is ook  gevraagd hoe het ‘beloningsgebouw van de toekomst’ er zou moeten uitzien.

Uitdagingen

HR-managers zien drie uitdagingen op het gebied van belonen.
  1. Billijkheid. Onderzoekster Femke Dhont: "Enerzijds is het met het huidige beperkte budget moeilijk om in de beloning te differentiëren. Er is geen ruimte om de goede presteerders een extraatje te geven. Anderzijds hebben we door het gebruik van beloningssystemen die zijn gebaseerd op anciënniteit te maken met  een grote loonspanning tussen jongeren en oudere werknemers. Beide factoren versterken het gevoel van onrechtvaardigheid."
  2. Kostenmanagement. De meeste respondenten geven aan dat het in de perken houden van de loonkosten hoog op de lijst van prioriteiten staat. Echter, het nog steeds ingeburgerde gebruik van quasi-automatische loonsverhogingen op basis van anciënniteit zorgt ervoor dat het handhaven van de personeelskosten er niet gemakkelijker op wordt.
  3. Prestatiemanagement. Tijdens de jaarlijkse evaluatiegesprekken beïnvloedt de link met het beloningspakket het gesprek nog te vaak. In dit evaluatiegesprek ligt de nadruk daardoor vaak op loonsonderhandeling en niet op coaching en aandacht voor toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van de werknemer. Femke Dhont: "Bedrijven zijn op zoek naar manieren om het evaluatiegesprek om te vormen tot een echt evolutiegesprek.
Het onderzoek leerde verder dat veel HR-managers de volgende zaken belangrijk vinden voor het beloningsgebouw van de toekomst:
  1. Prestatiemanagement, ofwel systemen die verhoging van het vaste salaris koppelen aan de individuele prestaties. Onderzoeker Xavier Baeten: "Op deze manier kan de salarisspanning tussen oudere en jongere werknemers worden beperkt. Is eenmaal het referentiesalaris bereikt, dan kan een systeem van variabele verloning in werking treden waarbij elk jaar de teller terug op 0 komt te staan.”
  2. Winstdeling, waardoor een sterker verband gelegd kan worden met de resultaten van het bedrijf.
  3. Een mobiliteitsbudget dat werknemers de keuze biedt uit bijvoorbeeld de leaseauto, de brandstofkaart, het openbaar vervoer of de bedrijfsfiets.
bron: HR Praktijk

Werkkostenregeling (WKR) gaat verbeterd door per 1 januari 2015

Na een uitgebreide internetconsultatie wordt de werkkostenregeling (WKR) aanzienlijk vereenvoudigd. In de brief die staatssecretaris Wiebes van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer stuurt staan diverse maatregelen die de administratieve lasten voor werkgevers terugdringen en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst verbeteren zo laat het ministerie van Financiën weten.


De afgelopen jaren bestonden twee regelingen voor werkkosten naast elkaar. Nu komt er één verbeterde regeling.
  1. In de nieuwe werkkostenregeling wordt het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tabletsweggenomen. Voor de zakelijke iPad geldt bovendien niet langer de 'zakelijke gebruikseis'. Als een werknemer een iPad nodig heeft om zijn werk te doen, kan de werkgever deze verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel werkgevers.
  2. Ook hoeft een werkgever nog maar één keer per jaar vast te stellen wat zijn verschuldigde belastingin het kader van de WKR is. Voorheen moest dit per aangiftetijdvak bekeken worden.
  3. Een derde in het oog springende vereenvoudiging betreft het keuzeregime. Om de verbeterde aspecten budgetneutraal te kunnen dekken, wordt de vrije ruimte worden verlaagd van 1,5 procent naar 1,2 procent van de totale loonsom van een bedrijf.
De maatregelen worden meegenomen in het Belastingplan 2015 dat op Prinsjesdag aangeboden wordt aan de Tweede Kamer. De wijzigingen kunnen vervolgens per 1 januari 2015 in gaan.

Basis ongewijzigd

De basis van de werkkostenregeling, die begin 2011 werd geïntroduceerd, blijft ongewijzigd. Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun personeelsleden tot een vooraf vastgesteld percentage van de totale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten. Binnen de werkkostenregeling is het niet nodig om de verstrekkingen per werknemer bij te houden, maar kan dat bedrijfsbreed.
Bron: HR Praktijk